صفحه اصلی

ایمیل مطالب پاتوق عمارها پشتیبانی

          نمونه سؤالات درس انقلاب اسلامی ایران

نویسنده : جواداستادمحمدی

موضوع :


 

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران:              

منبع:کتاب درآمدي تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران(ویراست اول)

 1 چه عاملي باعث ايجاد منطقه نفوذ در كشورهاي ديگر و ادامه سياست هاي استعماري در قرن نوزدهم شده است ؟

الف )  تحولات سياسي اروپا                       ب) ضعف كشورهاي اسلامي در برابر غرب

ج)  انقلاب صنعتي و پيشرفت تكنولوژي       د ) نبودن قدرت و حكومت امپراطوري

2 -  چرا اروپاي قرن نوزده به دنبال منطقه نفوذ خود بود ؟

الف ) به علت اهميت ويژه اي كه منابع نفت خاور ميانه داشت .

 ب) به علت بازار براي فروش محصولات صنعتي و مواد خامي كه از ديگر كشورها تامين مي شد .

ج) به علت اينكه كشورهاي اروپائي در استعمار خود روش هاي مختلفي داشتند .

د)  همهء موارد.

3- بزرگترين و پهناورترين دولت اسلامي پس از فروپاشي خلافت عباسي كدام بود؟

الف ) قاجاريه                                                ب ) عثماني

ج) امپراطور روم                                            د) صفویه

4- دولت عثماني چه موقع و در كجا ظهور كرد؟

الف) در سده سيزدهم و چهاردهم در ايران                    ب) در سده  چهاردهم و پانزدهم در ايران

ج) در سده  چهاردهم و پانزدهم در اناتو لي                    د) در سده سيزدهم و چهاردهم در اناتولي

 

5- تنها وارث امپراطوري روم شرقي كيست ؟

الف ) دولت مراكش                                                   ب) دولت غربي ها

ج) دولت عثماني                                                       د) هيچكدام

6- تاثير فروپاشي امپراطوري عثماني در جهان اسلام چه بود ؟

الف ) جهان اسلام بيش از پيش در برابر غرب  و اروپائيان تضعيف شد  

ب) جهان اسلام كمتر از پيش در برابر غرب و اروپائيان تضعيف شد

ج ) جهان اسلامي زمينه اي براي گسترش در رم پيدا كرد

د) جهان اسلام زمينه اي براي گسترش در هند پيدا كرد

7- اولين بار در دوران كدام حكومت هويت ايراني در غالب مذهب شيعه احيا شد ؟

الف ) دوران قاجاريه                                         ب) دوران ساساني

ج ) دوران عباسيون                                         د) دوران صفويه

8- مهمترين ويژگي دولت قاجاريه چه بود ؟

الف ) سلطنت فرد محوري مطلقه                     ب) سلطنت مردم سالاري

ج) سلطنت رعيت محوري                               د ) هيجكدام

9- در دولت قاجاريه  نظام از حيث ساختار قدرت نوعي حكومت ...........و از حيث شيوه هاي اعمال قدرت نيز حكومت .......است .

الف ) استبدادي   - دموكراسي                     ب ) استبدادي   -  مردمي

ج) ملوك الطوايفي – استبدادي                   د) ملوك الطوايفي  -  شاهانه

10- اوضاع اقتصادي ايران در زمان قاجاريه چگونه بود ؟

الف) خوب                                                           ب) بد

ج) بسيارعالي                                                       د) در حد متعادل

11- اقتصاد ايران در قرن نوزده با توجه به شاخصه هاي كشاورزي و صنعتي چگونه اقتصادي بوده؟

الف ) اقتصاد پر درآمد                                        ب) اقتصاد نيمه كارا

ج) اقتصاد معيشتي                                              د) اقتصاد بسيار فقير

12- در قرن نوزده چه عاملي باعث ميشد دولت قاجار براي حفظ ثبات خود. روسيه و انگلستان را اعطا كند ؟ و وضعيت كشور به چه شكلي درآ'مده بود؟

الف ) شكست هاي نظامي ايران از روسيه و فرانسه به شکل استعماري كامل

ب) شكست هاي نظامي ايران از روسيه و انگلستان به شکل استعماري كامل .

ج) شكست هاي نظامي ايران از روسيه و فرانسه به شکل نيمه استعماري

د – شكست هاي نظامي ايران از روسيه و انگلستان به شکل نيمه استعماري

13- ديدگاهي كه رسيدن به پيشرفت را متناسب با ديدگاههاي اعتقادي و فرهنگ بومي مي داند چه نام دارد؟

الف) الگوي ترقي                                            ب) الگوي پيشرفت غربي

ج) الگوي پيشرفت تمدن                                   د) الگوي تعالي

 

 

14- تحولات اروپا زمينه هاي پيدايش اصلاح طلبي را با چه هدفي فراهم  آورد ؟

 الف ) غرب گرائي ايران                          ب) سياست مداري مشروطه

ج ) تجدد گرائي ايران                               د) دين مداري ( مسحیت )

15- محتواي الگوي ترقی چيست ؟

 الف) غربي شدن و استفاده از الگوي غربي ها و متحول شدن ايران از ضعف اقتصادي .

ب) غربي شدن و استفاده از الگوي غربي ها و متحول شدن ايران  از ضعف اجتماعي .

ج) غربي شدن استفاده از الگوي غربي ها و متحول شدن ايران از عقب ماندگي .

د) همه موارد بالا

16- الگوي ترقي در چه زماني و در چه قالبي مطرح شد؟

الف ) در عصر قاجاريه و در قالب پيشرفت اجتماعي و اقتصادي مطرح شد.

ب) در عصر صفويه و در قالب مشروطه خواهان اقتصادي مطرح شد.

ج) در عصرقاجاريه  و در قالب مشروطه غرب گرا مطرح شد.

د) در عصر صفويه و در قالب اصلاح امر صادرات مطرح شد.

17) محتواي الگوي تعالي چيست؟

الف  ) نسخه برون رفت از وضعيت عقب ماندگي بايد مبناي خارجي و بيگانه داشته باشد .

ب) غربي شدن و استفاده از الگوي غربي ها و متحول شدن ايران از عقب ماندگي .

ج) غربي شدن و استفاده از الگوي غربي ها از وضعيت عقب ماندگي .

د) نسخه برون رفت از وضعيت عقب ماندگي بايد مبناي داخلي و بومي داشته باشد.

18- الگوي ترقي در ايران را در چه سطوحي ميتوان بررسي كرد ؟

الف ) سياست مداران غرب گرا و دولت مردان .             ج ) مشروطه خواهان غرب گرا و دولت مردان

ب) روشن فكران غرب گرا و سياست مداران .               د) روشن فكران غرب گرا و دولت مردان .

 19 ) ثبات سياسي رضاخان مبتني بر چه اصولي بود ؟

 الف) ارتش -  حكومت -ديكتاتوري                        ب) ارتش  - سياستمداري – ديكتاتوري

ج)  ارتش – بروكراسي مدرن – پشتيباني دربار       د) ارتش – مردم سالاري – ديكتاتوري

20-عصر پهلوي اول در ايران مقارن با چه عصري است؟

الف) عصر نوسازي و نظريه هاي مشروطه خواهي .

ب) عصر نوسازي و و نظريه هاي غربي .

 ج) عصر استبداد و خودكامگي.

د) عصر استبدارو تهاجم فرهنگي .

21- نوسازي فرهنگي رضا شاه بر سه محور اصلي قرار دارد آنها كدامند ؟

الف ) دموكراتيك ، تجدد گرائي ، اصلاحات فرهنگي .

ب) ناسيوناليسم باستان گرائي ، تجدد گرائي و مذهب زدائي .

ج ) توسعه گرائي ، مذهب زدائي ، اصلاحات فرهنگي .

د) ناسيوناليسم باستان گرائي ، تجدد گرائي ، توسعه گرائي .

 

 

22- الگوي ترقي در عصر پهلوي دوم در چه قالبي بود؟

الف) صنعت غربي                                                     ب) توسعه

ج) باستان گرائي                                                         د) تحصيل در پايان

23- پهلوي دوم در راستاي پيشبرد اهداف توسعه چه اقدامي انجام داد ؟

الف) تلاش براي غربي كردن صنعت در ايران .

ب)  تلاش براي پيشبرد آرمانهاي غربي در ايران .

ج ) تلاش در هويت سازي جديد و به چالش كشيدن هويت فرهنگي قبل .

د) همه موارد.

24- از ديدگاه نظريه پردازان مكتب مدرنيزاسيون جامعه مدرن با   زوال  جامعه سنتي به وجود مي آيد كه اقتصاد معيشتي و فرهنگ سنت گرا جاي خود را به ..........و .........مي دهد.

الف) اقتصاد آزاد و فرهنگ مدرن غربي .

ب) اقتصاد بسته و فرهنگ مدرن غربي .

ج) اقتصاد صنعتي و سرمايه داري فرهنگ مدرن.

د) اقتصاد صنعتي و فرهنگ ملي گرا .

25-بر اساس قانون كه در جريان انقلاب مشروطيت تدوين شد رژيم ايران چگونه رژيمي بود ؟

الف ) رژيم پهلوي                                                          ب) رژيم سلطنتي مطلق

ج) رژيم مشروطه سلطنتي                                                   د) رژيم نيمه سلطنتي

 

 

26- چگونه روند فرد محوري در حكومت محمدرضا پهلوي آغاز شد ؟

 الف) كودتاي 28 مرداد                                                ب) شروع مشروطه سلطنتي

ج) قيام مردم در 15 خرداد                                              د) پايان يافتن مشروطيت

27-مهم ترين اقدام اقتصادي پهلوي دوم چه بود؟

الف) مدرنيز اسيون غربي در ايران                                   ب )انقلاب مشروطه

ج ) اصلاحات اقتصادي                                                   د) توسعه صنعت

28- چرا مجلس سنا به عنوان ابزاري در دست محمدرضا شاه بود و هيچ گاه مشروعيت نيافت ؟

الف) چون در باریان  لايق مجلس سنا نبودند.

ب) چون سناتورهاي سنا از علم كافي بهره مند نبودند.

ج) چون در باريان همه موافق به تصميمات اخذشده سنا مي بودند .

د) چون نيمي از سناتورهاي سنا انتصابي بودند.

29- در اثر فرايند نوسازي از زمان رضا شاه از يك سو ارزش هاي سنتي پيشين به چالش  كشيده شده و از يك سو ارزش هاي جديد به دليل بافت فرهنگي عميق كاملا ٌ استقرار نيافت اين امر سبب پيدايش چه پديده اي مي شود ؟

 الف ) بحران مشروعيت                                                 ب) بحران مشروطيت

ج) بحران فرهنگ اصيل ايراني                                         د) بحران هويت

30-كدام يك از موارد زير از اصلاحات رژيم شاهنشاهي براي تريج ايران گرايي ميباشد؟

الف) تغيير سناتورهاي مجلس سنا                                    ب) تغيير تقويم هجري به شاهنشاهي

ج) تبديل ارزشهاي ملي به ارزشهاي غربي                        د) به چالش كشيدن هويت ملي

31- تغيير تقويم هجري به شاهنشاهي از چه سالي به چه سالي بود؟

 الف ) از 1315 به 2355                                   ب) از 1325 به 2335

ج) از 1355 به 2535                                         د) از 1355 به 2355

32- چرا دولت پهلوي در فرآيند توسعه به هويت سازي جديد موفق نبود؟

الف) هويت پهلوي داراي تناقص نسبي بود.

ب) دولت پهلوي زمينه مساعد براي هويت سازي در ايران را نداشت .

ج ) دولت پهلوي نيروي متخصص در هويت سازي در ايران را نداشت .

د) هويت پهلوي با فرهنگ ايراني متعارض بود و در درون خود پارادوكس هاي متعددي داشت .

33-كدام يك از اين موارد از پارادوكس هاي هويت سازي پهلوي مي باشد؟

الف) ترويج فرهنگ غرب و آرمانهاي غربي .

ب) بازگشت به ايران باستان با احياي مظاهر فرهنگ غربي .

ج) تطبيق انقلاب فرهنگي با ارزش ها و مواريث مدني و فرهنگ ايراني .

د) همه موارد.

34-شفاف ترين  اقدامي كه هزينه سنگيني براي رژيم شاه داشت كدام است ؟

الف) هويت سازي پهلوي                                             ب) انقلاب فرهنگي

ج ) امتياز نفت                                                               د) لايحه كاپيتولاسيون

 

35- معناي واژه كاپيتولاسيون چيست ؟

الف ) مصونيت قضائي مستشاران و مأموران انگليسي در ايران .

ب) به چالش كشيدن فرهنگ بومي بر گرفته از دين و ترويج فرهنگ غربي .

ج) متعارض بودن فرهنگ ايراني با هويت سازي پهلوي .

د) مصونيت قضائي مستشاران و مأموران آمريكائي در ايران .

36-در عصر پهلوي دوم الگوي ترقي در چه پوششي ظاهر شد؟

الف ) هويت سازي ملي                                               ب) باستان گرائي

ج) توسعه صنعت                                                          د) ايجاد مجلس سنا

37-نگرش تعالي  پيشرفت و عقب ماندگي را در چه چيزي مي داند ؟

الف) غرب گرائي ،  شرق گرائي     

 ب) شرق گرائي ، غرب گرائي

ج) تمسك به آموزه هاي اسلامي ، ملي گرائي غربی .

د) تمسك به آموزه هاي اسلامي ، فاصله گرفتن از اسلام . 

38-فرآيند استفاده از آموزه ها ي اسلامي براي بيرون رفتن از بحران در جوامع اسلامي و بازگشت مجدد به شکوه گذشته عزت  اسلامی چه پديده اي مي باشد ؟

الف) الگوي شرقي                                             ب) آماده باش اسلامي

ج بيداري اسلامي                                                د ) سلطنت اسلامي

39-در تفكر نوين انقلابي شيعه به جاي تفسيرهاي ( دعوت كننده به آرامش ) ( انفعال و تسليم ) چه مواردي جايگزين شده است ؟

الف) روحيه انقلابي و اصلاح طلب                        ب) روحيه اصلاح طلب و خدا جو

ج ) روحيه انقلابي و مبارز                                  د) روحيه انقلابي و آزادي خواه 

40-مضمون آيه ( و لعن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا) چيست ؟

الف) قاعده امر سبيل كه سلطه كافران بر مسلمانان را نفي مي كند.                

ب) قاعده امر سبيل كه سلطه مسلمانان به كافران را امر مي كند.

ج) قاعده نفي سبيل كه سلطه كافران بر مسلمانان را نفي مي كند .

د) قاعده نفي سبيل كه سلطه مسلمانان بر كافران را امر مي كند.

41-شاخص ترين نهاد ديني و علماي شيعه با اركان حكومت  قاجار تا زمان شكل گيري نهضت تحريم تنباكو كدام مورد است ؟

الف) بر خورد امير كبير با ميرزا حسين خان سپهسالار .

ب) برخورد حاج ملاعلي كني با امير كبير.

ج) برخورد حاج ملي علي كني با سپهسالار .

د) برخورد امير كبير با مخالفان نهضت تنباكو.

42-شديدترين دوره خصومت عليه فرهنگ اسلامي و نهادهاي ديني كدام دوره است ؟

الف ) دوره پهلوي دوم                                                ب)  دوره پهلوي اول

ج) دوره ناصرالدين شاه                                                د) دوره مظفرالدين شاه

 

43- حوزه علميه قم با تلاش چه كسي تأسيس شد؟

الف ) آيت ا.... بروجردي                                 ب) آيت ا ... نوری اصفهاني

ج) آيت ا... شيخ عبدالكريم حائري يزدي           د) آيت ا.... مدرس

44-عمده ترين نتيجه تأسيس حوزه علميه قم چه بود؟

الف) تربيت طلاب تراز اول در جهت مبارزه با رژيم شاه.

ب) مبارزه با افكارضد انقلاب و اقدامات سياسي عليه اسلام .

ج ) انتقال مركزيت مرجعيت شيعه از حوزه علميه نجف به قم .

د) همه موارد بالا.

45- نقطه عطفي كه فرآيند تعالي خواهي پس از طي دوران پرفراز و فرود  وسير روند تكاملي خود به آن رسيد چه نام دارد؟

الف) سكولاريسم                                                         ب) بيداري اسلامي

ج) مشروعيت اسلامي                                                     د) انقلاب اسلامي

46- كتاب كشف اسرار اثر كيست ؟

الف ) آيت1....بهبهاني                                               ب) امام خميني

ج) آيت1....بروجردي                                               د) آيت1.....مرعشي نجفي

47-مهم ترين حركت ضد استعماري دهه 1320 كدام است ؟

الف ) غلبه الگوي تعالي بر الگوي ترقي                                                 ب) انتقال مركز  شیعه  از نجف به قم

ج)اقدامات آيت ا .....كاشاني كه به مبارزه مردم مشروعيت ديني بخشيد.           د) نهضت ملي شدن صنعت نفت .

 

48- كدام الگو از ديدگاه امام خميني فرايند تكامل الگوي تعالي را رونق بخشيد؟

الف) الگوي دين سياسي ، اجتماعي                             ب) الگوي نفي سبيل

ج) الگوي ولايت فقيه                                                د) الگوي ايجاد نهضت اسلامي

49- كتاب هاي ( غرب زدگي ) و ( در خدمت و خيانت روشنفكران) اثر كيست ؟

الف) امير كبير                                                     ب) جلال آل احمد

ج) دكتر شريعتي                                                   د) آيت ا.....مطهري

50-انديشه هاي جلال آل احمد و علي شريعتي در چه جهتي مي باشد؟

 الف) تعالي خواهي                                               ب) ترقي خواهي

ج) سياسي ،  اقتصادي                                          د ) سياسي اجتماعي

51- از نظر جلال آل احمد مذهب شیعه چگونه ايدئولوژي مي باشد؟

الف) ايدئولوژي مناسب براي مسلمانان                            ب) ايدئولوژي مناسب براي روشنفكران

ج) ايدئولوژي مناسب برای مبارزه با فرهنگ غربي             د) ايدئولوژي مناسب براي بسيج سياسي

52- انقلاب اسلامي كه در راستاي هويت خواهي و استقلال طلبي ايجاد شد ، پيشرفت را بر پايه چه چيزي    مي دانست ؟

الف) تلاش و كار بهينه مسلمانان                             ب) داشتن الگوي توسعه شرقي

ج) نهضت طلبي و دين داري                                    د) دلبستگي به هويت و فرهنگ خودي

53- كدام مورد باعث طرح سئوال جدي در باره علل عقب ماندگي شد؟

الف)  جنگ ايران و روسيه                                       ب) نهضت طلبي و دين داري

ج) ملي شدن صنعت نفت                                            د) تعالي خواهي

54- كدام مورد اولين حركت در برابر استبداد و استعمار در راستاي شكل گيري و تكامل الگوي تعالي ميباشد؟

الف) جنگ هاي ايران و روسيه                         ب) صدور فتوا از سوي علما براي جهاد و جنبش تنباکو

ج) ملي شدن صنعت نفت                                   د) مورد  الف و ب

55-زمينه شکل گيري الگوي تعالي كدام مورد است ؟

الف) ملي شدن صنعت نفت                                                ب) جنگ ايران و روسيه

ج) صدور فتوا از سوي علما براي جهاد  و جنبش تنباکو         د) طرح نظريه حكومت اسلامي

56- جريانهاي فكري ناسيوناليسم ، سوسياليسم ، ليبراليسم  متاثر از كدام جريان فكري است؟

الف) ناسيوناليسم ليبرال                                           ب) سكولاريسم

ج) جريان فكري غرب گرا                                           د) هيچكدام

57- مهم ترين فعاليت سكولاريسم در انقلاب مشروطه چه بود؟

الف) تلاش براي سوق دادن ايران به سوي ناسيوناليسم .

ب) تلاش براي سوق دادن ايران به سوي ليبراليسم .

ج) تلاش براي سوق دادن ايران به سوي مشروطيت غربي .

د) تلاش براي سوق دادن ايران به سوي مدرنيزه كردن .

58-كدام انديشه در غرب در پي فروپاشي امپراطوري رم مطرح شد ؟

الف) سوسياليسم                                                      ب) ناسيوناليسم ليبرال

ج) سكولاريسم                                                          د) هيچ كدام

59-كدام جريان به منظور حل مشكلات سياسي ، اقتصادي ، جامعه در پي راه حل هاي راديكال و خشن بود تا بتواند دولت پهلوي را بر اندازد؟

الف) سكولاريسم                                                           ب) سوسياليسم

ج) ناسيوناليسم ليبرال                                                         د) هيچكدام

60- مهم ترين تشكيلات جريان فكري ماركسيسم در دهه 1320 كدام است ؟

الف) جريان فكري اسلام گرا                               ب) جريان فكري غرب گرا

ج) حزب توده                                                 د) گروههاي متأ ثر از جريان فكري ناسيوناليسم

61-جمعيت فدائيان اسلام به دست چه كسي و با چه هدفي تأسيس شد ؟

الف) نواب صفوي – مبارزه با بي ديني و الحاد                         ب) عبدالرحيم طالبوف  - غرب ستيزي

ج) نواب صفوي – غرب ستيزي                                               د)عبدالرحيم طالبوف -  انقلاب مشروطه

62-عمده ترين و گسترده ترين جريان فكري در ايران معاصر كدام است ؟

الف ) جريان فكري اسلام گرا                                     ب) جريان فكري سياسي

ج) جريان فكري   مذهبي                                         د ) جريان فكري  انقلابي

63-مبناي فلسفي جريان فكري مذهبي كدام است ؟

الف) براي ايجاد تحول در  حكومت بايد اركان اصلي آن متحول شوند .

ب) براي ايجاد تحول در حكومت نمي توان به تغييرات رو بنائي سياسي دل خوش كرد بلكه انسان و جامعه بايد از درون متحول شوند .

ج) براي ايجاد تحول در حكومت بايد مباني اجتماعي و سياسي متحول شوند .

د) هيچكدام .

64- تنها تشكلي كه در 15 خرداد 1342 حضور جدي داشت كدام است ؟

الف) حزب توده                                                       ب) حزب ملل اسلامي

ج) هيأت موتلفه اسلامی                                            د) چپ گرايان

65-گروههاي متأثر از جريان فكري سوسياليسم كدامند؟

الف) حزب توده                                                    ب) حزب ملل اسلامي

ج) سازمان چريك هاي فدائي خلق                         د ) الف و ج

66-حزب توده چگونه منحل گرديد ؟

الف) با قيام 15 خرداد                                ب) با كودتاي 28 مرداد

ج) توسط سازمان چريكهاي فدائي خلق             د) توسط گروههاي ليبرال

67- پايگاه اصلي سازمان چريك هاي فدائي خلق كجا بود؟ و نحوه مبارزه جوانان اين جريان فكري چگونه بود؟

الف) مساجد – مبارزه فرهنگي                              ب) مكانهاي مذهبي – مبارزه فرهنگي

ج) دانشگاه ها – مبارزه غير مسلحانه                         د) دانشگاه ها – مبارزه مسلحانه

68- مهمترين اقدام چريكهاي فدائي خلق در طول عمر خود چه بود؟

الف) انقلاب دموكراسي                                     ب) عمليات سياهکل در شمال

ج) مبارزه با غرب گرايان                                    د ) مبارزه عليه رژيم شاه

69- جريانهاي فكري التقاطي كدام دسته اند ؟

الف) جريان التقاطي ليبرال – جريان التقاطي ماركسيسم .                 ب) جريان التقاطي ماركسيسم  - جريان التقاطي راديكال

 .ج) جريان التقاطي ماركسيسم  -  جريان التقاطي سكولاريسم .        د) جريان التقاطي ليبرال  -  جريان التقاطي راديكال ( سوسيال)

70- تفاوت اساسي جريان التقاطي ليبرال با جريال التقاطي راديكال ( سوسيال ) در چيست ؟

الف) وابستگي به انقلاب اسلامي                            ب) دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي

ج) نفي سلطنت                                                 د ) تفاوت در ايدئولوژي غربي

71- سازمان مجاهدين خلق ايران نماد كدام تفكر فكري است ؟

الف) حزب توده                                                ب) جريان التقاطي ليبرال

ج) جريان التقاطي راديكال  ( سوسيال)              د ) جريال فكري اسلام گرا

72- كدام يك از بنيان گذاران نهضت آزادي ايران  هدف از تشكيل آن را ( حفظ اصالت نهضت ملي در چارچوب وحدت با جنبش نوين اسلامي ) مي داند ؟

الف) مهندس بازرگان                                                   ب) بختيار

ج) طالبوف                                                                    د ) آخوند زاده

73- كدام يك از موارد زير به منافقين معروفند ؟

الف ) جريان التقاطي ليبرال                                           ب) سازمان مجاهدين خلق

ج) سازمان چريك فدائي خلق                                        د) جزب توده

74- كدام يك از كتب زير اثر مهندس بازرگان است ؟

الف ) كشف اسرار                                                          ب) كليد اسرار

ج) غرب زدگي                                                               د ) راه طي شده

75-مهمترين ضعف جريانهاي فكري ماركسيستي و گروههاي چريكي و غير چريكي چيست ؟

الف) نداشتن افراد متخصص                                             ب) نداشتن ايدئولوژي مناسب

ج ) نداشتن پايگاه  مردمی                                                   د) نداشتن رهبري مناسب

76- مهمترين ضعف جريانهاي التقاطي چيست ؟

الف) نداشتن پايگاه  مردمی                                              ب) انحراف از انقلاب اسلامي

ج) نداشتن پايگاه رهبري مناسب                                        د) انحراف از انديشه اسلامي

77-نظريه ( چون اسلام به تنهائي از حل معضلات عصر جديد بر نمي آيد و بايد آن را با ايدئولوژي هاي جديد در آميخت ) مربوط به كدام جريان فكري است ؟

الف) جريان فكري ناسيونال –ليبرال                                 ب) جريان فكري التقاطي      

ج ) جريان فكري ماركيستي                                                د) جريال فكري سوسيال

78-يك نظام سياسي هر اندازه از مشاركت عمومي بيشتري در اداره امور جامعه برخوردار باشد ، به همان ميزان از ........و........برخوردار مي باشد.

الف ) مشروعيت و اسلام گرائي                                            ب) مشروطيت و حقانيت

ج ) مشروعيت و حقانيت                                                       د) مشروطيت و غرب ستيزي

79-كدام دسته از چالش هاي داخلي هستند؟

الف) تهاجم فرهنگي – نا برابري اجتماعي – تحريم هاي بين المللي .

ب) مسئله هسته اي – تهاجم فرهنگي – علوم انساني .

ج) علوم انساني – جهاني شدن – تهاجم فرهنگي .

د) تهاجم فرهنگي – علوم انساني – مشكلات اقتصادي .

80-هجوم به حيات معنوي و نظام ارزشي جامعه چه ناميده مي شود؟

الف) تهاجم معنوي                                                               ب) تهاجم ارزشي

ج) ارزش زدائي                                                                    د) تهاجم فرهنگي

81-كدام مورد از چالش هاي داخلي است ؟

الف) اشاعه جدائي دين از سياست                                           ب) نابرابري سياسي

ج) علوم هسته اي                                                                       د) جهاني شدن

82-فرآيند تهي كردن جامعه از فرهنگ خودي و جايگزيني فرهنگ مورد نظر دشمن چه نام دارد ؟

الف) انقلاب فرهنگي                                                           ب) فرهنگ گريزي

ج) تهاجم فرهنگي                                                                 د) فرهنگ تحميلي

83-براندازي فرهنگ جامعه از چه راههائي ممكن است ؟

الف ) تبليغات و انقلاب فرهنگي                                        ب) استحاله و انقلاب فرهنگي

ج) تبليغات و تحميل فرهنگي                                              د) تبليغات و نفوذ و استحاله

84- چرا دشمنان ايران پس از انقلاب كه توانائي ضربه زدن به نظام را نداشتند شيوه تهاجم و استحاله فرهنگي را بر گزيدند ؟

الف) زيرا پرهزينه و بي اثرتر از راهكارهاي نظامي است .

ب) زیرا كم هزينه تر و اثرگذارتراز راهكارهاي نظامي است .

ج) زيرا کم هزینه تر و اثرگذارتراز راهكارهاي سياسي اجتماعي است  .

د) زیرا کم هزینه تر و اثر گذار تر از راهکارهای  فرهنگی است .

85- اشاعه جدائي دين از سياست چه نام دارد؟

الف) ناسيوناليسم                                                                   ب) سوسياليسم

ج) ماركسيسم                                                                           د) سكولاريسم

86- مطابق كدام ديدگاه اقتصاد و سياست و امور اجتماعي حوزه اي خاص از رفتارهاي انساني و اجتماعي است كه هر يك علم خاص خود را دارند ؟

الف) ناسيوناليسم                                                                    ب) سكولاريسم

ج) سوسياليسم                                                                           د ) ماركسيسم

87 اصلي ترين چالش براي اهداف سياسي و فرهنگی انقلاب اسلامي در روندهاي آينده به ويژه در عصر جهاني شدن كدام مورد است ؟

الف)اشاعه جدائي دين از سياست                                           ب) مشکلات اقتصادي

ج) مشکلات سياسي                                                                    د) نابرابري اجتماعي

88- وجود نابرابريهاي اجتماعي چگونه چالشي براي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود ؟

الف) فرهنگي  - سياسي                                                    ب) فرهنگي  - اقتصادي

ج) اجتماعي – سياسي                                                      د ) اجتماعي  - اقتصادي

89-كدام دسته از چالشهاي بين المللي است ؟

الف) تحريم هاي بين المللي – سكولاريسم  - تهاجم فرهنگي بين المللي .

ب) تحريمهاي بين المللي – مسئله هسته اي – جهاني سازي .

ج ) مسئله هسته اي – سكولاريسم – تهاجم فرهنگي بين المللي .

د) جهاني سازي  - نابرابری  اجتماعی  – انرژي هسته اي .

90- نخستين تحريم جامع سراسري عليه ايران در دوران معاصر چه بود ؟

الف) تحريم تنباكو  -  عملكرد علما در اين زمينه                       ج) تحريم بريتانيا  - انتخاب مصدق براي وزارت

ب) تحريم تنباكو -  واگذاري امتياز تنباكو به انگلستان              . د ) تحريم بريتانيا -  مسئله هسته اي

91- نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در زمان نخست وزيري چه كسي بود ؟

الف) بختيار                                                                  ب) دكتر مصدق

ج) رجائي                                                                        د ) امير كبير

92- نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران در واكنش به چه امري بود ؟

الف) تهاجم فرهنگي بيگانگان                                     ب) چالشهاي بين المللي

ج) انرژي هسته اي                                                      د) ملي شدن صنعت نفت

93-كدام فرهنگ درعصر جهاني امروز بعنوان نقطه اتكاي تمدن غرب سايه خود را بر ساير فرهنگ هاي جهاني گسترانيده است  ؟

الف) دموكراتيك                                                      ب) ليبرال دموكراسي

ج) سكولاريسم                                                            د) ماركسيسم

94- اين تعريف از جنگ نرم كه مي گويد ( استفاده طراحي شده از تبليغات و ابزارهاي مربوط به آن براي نفوذ در مختصات دشمن با توسل به شيوه هائي كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملي مجري مي شود ) از چه كسي است ؟

الف) جوزف ناي                                                              ب) هارولد لاسول

ج) جان كينز                                                                        د) ريكاردو

95- اين تعريف از جنگ نرم كه مي گويد ( زماني شما كار مي كنيد كه ديگران هنجارها و باورهاي شما را با كمترين هزينه بپذيرند ، در واقع قدرت نرم خود را تقويت ساخته ايد ) از كيست؟

الف) جان كينز                                                                   ب) ريكاردو

ج) هارولد لاسول                                                                 د ) جوزف ناي

96-هدف از جنگ نرم چيست ؟

الف) براندازي نظام اجتماعي -اقتصادي يك كشور به شكل نرم .

ب) براندازي نظام اقتصادي- فرهنگي يك كشور به شكل نرم.

ج ) براندازي نظام سياسي يك كشور به شكل نرم .

د) براندازي نظام عقيدتي – فرهنگي يك كشور به شكل نرم.

97-مهمترين هدف كميته خطر جاري چيست ؟

الف) بمباران سياسي عليه بلوك غرب به ويژه اروپا .

ب) بمباران سياسي عليه بلوك شرق به ويژه ايران .

 ج ) بمباران تبليغاتي عليه بلوك شرق به ويژه شوروي .

د) بمباران فرهنگي عليه بلوك شرق به ويژه روسيه .

98- كدام دسته از تاكتيكهاي جنگ نرم است ؟

الف) جنگ رسانه اي  -  بر چسب زدن  - فرهنگ زدايي – دروغ بزرگ .

ب) برچسب زدن – پيشگوئي فاجعه آميز – جنگ رسانه اي – آرمان زدايي .

ج) انسانيت زدايي – پاره حقيقت گويي – ترور شخصيت – جاذبه هاي جنسي .

د) ترور شخصيت – مبالغه – مغالطه – فرهنگ زدايي .

99- كاربردي ترين نحوه رويارويي با ملت هاي جهان در فرآيند جنگ نرم كدام است ؟

الف) جنگ فرهنگ زدايي                                                    ب) جنگ رسانه اي

ج ) جنگ بنياد ستيزي                                                            د) مبالغه

100- از كدام تاكتيك براي رد كردن باور و انديشه هاي بدون بررسي شواهد استفاده مي شود ؟

الف) برچسب زدن                                                           ب) مبالغه

ج) مغالطه                                                                            د) شايعه

101- كدام تاكتيك را ( بي حس سازي مغزي ) مي گويند ؟

الف) پاره حقيقت گوئي                                                  ب) دروغ بزرگ

ج) شايعه                                                                        د ) كلي گوئي

102- مفهوم عبارت اغراق كردن و بزرگ نمايي  يك موضوع تا واقعيتي اثبات شود يعني چه ؟

الف) مغالطه                                                                     ب) شايعه

ج) دروغ بزرگ                                                                د ) مبالغه

103- به كارگيري گزينش و استفاده از اظهاراتي درست يا نادرست تا بهترين يا بدترين مورد ممكن براي يك انديشه ، برنامه ، شخص يا محصول ، تعیین شود كدام تاكتيك جنگ نرم است ؟

الف) مبالغه                                                                     ب) مغالطه

ج) شايعه                                                                         د) ترور شخصيت

104-از مهمترين چالش هاي پيش روي انقلاب اسلامي كه با هدف تضعيف نظام جمهوري اسلامي و تحت الشعاع قرار دادن اهداف كه از سوي دشمنان هدايت مي شود كدام است ؟

الف) تهاجم فرهنگي                                                           ب) نابرابري اجتماعي

ج) تحريم هاي بين المللي                                                      د ) جنگ نرم

 

105- كدام عنصر در انديشه امام خميني است كه هجوم به آن در رأس تمامي اهداف استعمار گران است ؟

الف) سياست                                                                    ب) جريان فكري مذهبي

‍ ج ) فرهنگ                                                                       د) دين داري

106- امام خميني چه چيزي را راهي براي رسيدن به استقلال و بازيابي هويت خودي مي داند؟

الف) استقلال فرهنگي                                                            ب) انقلاب فرهنگي

ج) استقلال سياسي                                                                  د) انقلاب اسلامي

107-شعارهاي انقلاب در كدام عناصر جامعه ريشه دارد؟

الف) ايدئولوژي انقلاب و استقلال جامعه .           ب) ايدئولوژي انقلاب و فرهنگ جامعه.

ج) ملي گرائي انقلاب و فرهنگ جامعه.          د) ملي گرائي جامعه و استقلال جامعه.

108-انقلاب اسلامي را مي توان انقلابي در راستاي ........و ....... مردم ايران تلقي نمود كه براي اين ادعا مي توان به آراء .....تأ كيد نمود.

الف) فرهنگ و استقلال طلبي –مردم                                                ب) فرهنگ و استقلال طلبي – امام خميني

ج) هويت خواهي و استقلال طلبي – مردم                                     د- هويت خواهي و استقلال طلبي – امام خميني

109-اساسي ترين ريشه و علل وقوع انقلاب اسلامي كدام است؟

الف) وضعيت نامطلوب اجتماعي و ماهيت سياسي نامطلوب.            ب) وضعيت نامطلوب فرهنگي و ماهيت نامطلوب اجتماعي .

ج) وضعيت نامطلوب اقتصادي و ماهيت سياسي نامطلوب .                د) وضعيت نامطلوب فرهنگي و ماهيت سياسي نا مطلوب .

110- كدام مورد از چالش هاي داخلي انقلاب نمي باشد؟

الف) مشكلات اقتصادي                         ب) مسئله هسته اي

ج) نا برابري اجتماعي                  د) اشاعه جدائي دين از سياست

موفق باشید

استادمحمدی

        

 

 

 

چهارشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۰

 

مطالب گذشته

·

اندیشه اسلامی 2 ارسال در : یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳11:0

·

درس انقلاب اسلامی ارسال در : دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳19:14

·

نمونه سؤالات تشریحی درس اندیشه اسلامی 1-94-1393 ارسال در : دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳18:6

·

نمونه سؤالات درس انقلاب اسلامی خردادماه93 ارسال در : دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳17:16

·

اندیشه اسلامی1 ارسال در : دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳10:55

·

نمونه سؤال تستی اندیشه2 فصل 8 و 9 ارسال در : دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳9:43

·

آزمونهای پایانی دی ماه 93 ارسال در : دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳6:57

·

درسنامه انقلاب اسلامی ارسال در : پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲6:22

·

رسول اعظم (ص)، کانون محبت دنیای اسلام ارسال در : چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳9:53

·

سؤالات درس اندیشه اسلامی1 ارسال در : دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳14:52

·

سؤالات در س تفسیر موضوعی قرآن کریم ارسال در : دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳14:44

·

معرفی کتاب باموضوع حجاب ارسال در : سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳10:7
باسمه تعالی
اول العلم معرفـة الجبار
باسلام به همه معرفت دوستان این وبلاگ به چند منظور راه اندازی شده است،که برخی از مهترین اهداف عبارت است از :
1-ترویج معارف ، معنویت وعقلانیت ناب اسلامی به همه شیفتگان بویژه جوانان عزیز.
2-ارتباط با دانشجویان عزیزی که حقیر افتخار خدمت به آنها را دارم.
3-مقابله با ترویج افکار منحرف